ANBI

ANBI infomatie

Nehemia Ministries International
Wassenaarweg 5c,  6843 NX Arnhem
P.A.  Dr. S. Redmondstraat 163
Paramaribo – Suriname

 

Doelstelling van het kerkgenootschap –  Nehemia Ministries International, gevestigd in Nederland

Naam en plaats van vestiging:
1. Het kerkgenootschap draagt de naam: Nehemia Ministries International
2Het hoofdkantoor is gevestigd in de gemeente Arnhem.
3.De kerken zijn gevestigd in Nijmegen Nederland, Almere Nederland, Bangalore India, maar kan
ook elders in Nederland   of daarbuiten stichtingen of kerkgenootschappen oprichten.
4. De School of Ministries zijn gevestigd in Arnhem Nederland, Bangalore India, Punjab Pakistan,
Paramaribo  Suriname

  • Doel:
    Het kerkgenootschap stelt zich tot doel, mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, zowel in geestelijk als natuurlijk perspectief. Het kerkgenootschap stelt zich ook tot doel het regelmatig beleggen van o.a. erediensten, studies, seminars, conferenties en campagnes tot opbouw van het Lichaam van Christus. Ook zal zij op enige wijze, indien mogelijk zich ook richten op de rechten van de mens [ bijzonder het kind] waar dan ook.

1. Het oprichten van kerken in de wereld, het oprichten of ondersteunen van     kinderopvanghuizen ( zie Safe Houses Int. – AID ORGANIZATION), het opzetten van scholen (educatie) ( Foundation University & Schools of Ministries dit met o.a. Bijbels onderwijs.) ( zie hiervoor statuten FU)
2. promotie, productie en verspreiding van Christelijke lectuur en andere aanverwante artikelen. Dit doormiddel van Gospel Media Productions. Gospel Media Productions is een onderdeel van de Nehemia Ministries International. Gospel Media Producties stelt haar boeken/ studie materiaal gratis beschikbaar. En indien nodig ontwikkelt zij ook haar eigen lesmateriaal als er niets anders voorhanden zou zijn.
3. het geestelijk begeleiden en, zo nodig, financieel ondersteunen van Nehemia Ministries Kerken wereldwijd, en de Schools of Ministries Wereldwijd.  Kerken en scholen die uit/ door de activiteiten van Nehemia Ministries Int. zijn ontstaan.  Maar ook het geestelijk

begeleiden van organisaties, stichtingen, scholen en kerken die zich onder de overkoepelende organisatie van Nehemia Ministries Int. hebben gesteld.
Structuur:
Zowel Nehemia Ministries Int. als de stichting Safe Houses hebben een eigen bestuur, die zelf haar richting en aanpak bepalen. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de plaatselijk gemeenten en of organisatie

Het kerkgenootschap herkent en erkent de Bijbel als God’s onfeilbaar woord. Als zodanig erkent zij Jezus Christus als Hoofd van Zijn Gemeente en dient alles te geschieden naar God’s woord. Elke beslissing die door het bestuur genomen wordt dient te geschieden in een houding van liefde, naar het woord van God en zoals Jezus Christus dit geopenbaard heeft.

Financiën:
Alle gelden dienen onder de naam NEHEMIA MINISTRIES [ INTERNATIONAL] bijeen gebracht te worden. Dit met uitzondering van de stichting Safe Houses.  Niemand kan het kerkgenootschap zonder toestemming van het bestuur financieel of in welke vorm dan ook belasten. Geen enkel persoon kan uit zichzelf beschikken over de financiën. Alles zal in overleg moeten geschiedden.

Vermogen.
Het verkrijgen van het vermogen zal geschieden doormiddel van:                                                                              

  • Offering (zondags diensten) subsidies, donaties, giften, erfstellingen, abonnementen of anders enigszins gegeven schenkingen.

 

 

OPRICHTINGSAKTE
Oprichting van Nehemia Ministries International, opgericht in 05 Januari 2000, woonachtig in/aan de Wassenaarweg 5e  6843 NX te Arnhem  in Gelderland – Nederland.
De Nehemia Ministries International wenst een kerkgenootschap te zijn onder kerkgenootschap met de [firma] naam NEHEMIA MINISTRIES INTERNATIONAL aan te gaan. Tevens wil de Nehemia Ministries International, GOSPEL MEDIA PRODUCTIONS  onder zich brengen.
ARTIKEL 1
DUUR
De stichting onder firma wordt vanaf de dag van uitvoering van de onderhavige overeenkomst voor een periode van onbepaalde tijd aangegaan, en zal worden beëindigd in overeenstemming met alle partijen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de desbetreffende stichting Nehemia Ministries International.
ARTIKEL 2
INBRENG
Ieder bestuurslid draagt zijn of haar eigen vaardigheden en arbeid in de stichting onder firma in, en ieder bestuurslid ontvangt geen loon of salaris naar rato van de arbeid die de betreffende vennoot heeft verricht, tenzij anders besloten door het bestuur in zijn geheel.
ARTIKEL 3
LONEN OF SALARISSEN
De bestuursleden van het kerkgenootschap vormen samen de plenaire commissie, die tot taak heeft om de te betalen lonen of salarissen vast te stellen, indien dit nodig blijkt te zijn. In het algemeen wordt alles gedragen door vrijwilligers.
ARTIKEL 4
BEHERENDE VENNOOT
Dhr. GH.Worm wordt benoemd als beherend bestuurslid voor het afhandelen van de dagelijkse zaken van het kerkgenootschap. Dhr. GH.Worm is als zodanig volledig bevoegd tot het verrichten, beheren, uitvoeren en regelen van alle zakelijke activiteiten van het kerkgenootschap, het aannemen en ontslaan van andere werknemers/vrijwilligers die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten, het vaststellen van eventuele lonen en het afsluiten van arbeidscontracten met de werknemers, het aangaan van andere contracten namens of ten behoeve van het kerkgenootschap, en het verrichten van alle handelingen die in het algemeen door de manager van een ‘bedrijf’ worden uitgevoerd.
ARTIKEL 5
BOEKHOUDING
Eén lid van het kerkgenootschap zal zich bezighouden met de boekhouding, welke boekhouding door elk gemeente lid binnen een redelijke termijn moet kunnen worden onderzocht. De boekhouding bevat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van het kerkgenootschap, alle apparaten en materialen die ten behoeve van het kerkgenootschap met fondsen van de stichting zijn aangeschaft, evenals van alle andere zaken waarbij gelden van het kerkgenootschap zijn aangewend.
ARTIKEL 6
VERDELING VAN DE WINST
Aan het einde van elk jaar of op een door de plenaire commissie gekozen tijdstip, is het mogelijk de winsten van het kerkgenootschap te verdelen in de volgende verhouding: Giften voor goede doelen die gericht zijn op educatieve of mensenrechten die gebaseerd zijn op christelijke grondslag. De bestuursleden stemmen er echter mee in dat de onkosten van het bedrijf gelijkelijk worden gedragen en dat alle operationele onkosten worden afgetrokken voordat de winst wordt vastgesteld.
ARTIKEL 7
WIJZIGINGEN
De bestuursleden komen overeen dat de onderhavige overeenkomst met betrekking tot het kerkgenootschap te allen tijde dan wel van tijd tot tijd, zulks naar keuze van de bestuursleden, kan worden gewijzigd, maar dat dergelijke wijzigingen formeel en schriftelijk moeten plaatsvinden en door alle bestuursleden moeten worden ondertekend.
Aldus wordt door de partijen bij deze overeenkomst in Arnhem overeengekomen op de datum die in de aanhef van deze overeenkomst is vermeld.

Contact / Locaties

Samenkomst NIJMEGEN:

Groenestraat 170  6531 HW Nijmegen

info@nehemiaministries.com

Iedere zondag: 11.00 uur

Samenkomst ALMERE:

Steiger 74, 1351 AE Almere
rh.verwey@planet.nl

Iedere zondag: 11.00 uur

Kantoor locatie:

Wassenaarseweg 5c
6843 NX Arnhem

Tel. 026-3271412

GSM: 06-53980332

info@nehemiaministries.com

Agenda / Activiteiten